Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår GDPR Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår EFAKTOR AS
Brukervilkårene handler om hvordan EFAKTOR AS samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte EFAKTOR AS sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
EFAKTOR AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. EFAKTAOR AS og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

 

Terms of use Efaktor AS
Terms of use are about how Efaktor AS collects, process and use personal data from registration and participation in our e-learning courses. All users must accept the terms of use before they can use Efaktor AS's e-learning courses and learning platform.

Responsible for processing
Efaktor AS is responsible for processing of personal data. EFAKTOR AS, who hosts and maintains the course site, is a data processor. Efaktor AS name and EFAKTOR AS have signed a data processing agreement.

 

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs, eller at vi gjør det.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Bedriftsnavn som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

What personal data we collect and process
We process the personal data you provide: name, e-mail address, telephone number, place of work, birth number, as well as an overview of course certificates and course and grade history and IP address. The purpose of the processing is to offer the users training and document completed training, as well as evaluation afterwards. The personal data is collected when you register on the portal yourself or we do it, update your own profile and complete courses.

Registering with the necessary personal information is necessary for the creation of a user for course participation. Further we process the personal data in order to keep anonymous user statistics. The statistics help us to see how many, and which user groups participate in the courses.

We do not share, sell, transfer or otherwise hand over personal information to other organizations. Course administrators only have access to the personal information associated with the course they are responsible for. Only EFAKTOR AS, the host of the learning platform, and our portal managers at Efaktor AS have access to all personal information.

Your personal information is processed in Norway only.

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Legal basis for collecting and processing personal data
Personal data such as name, e-mail address, telephone number, place of work, birth number, course history and IP address are used to fulfill a training agreement and the legal basis for this processing is Article 6, no. 1 letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Lagring og sletting av personopplysninger
EFAKTOR AS sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet.

Storage and deletion of personal data
Efaktor AS will delete users when they request to be deleted.

Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

 • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
 • å kreve innsyn i egne personopplysninger
 • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
 • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
 • dataportabilitet
 • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
 • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på arild@efaktor.no for å få utøvd dine rettigheter.

Your data protection rights
If you are a resident of the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what personal data we hold about you and if you want them to be deleted from our systems, please contact us. You can contact the data protection manager via your profile page or at email address@companyname.no to have your rights executed.In certain circumstances, you have the following data protection rights:

Your rights include the right to:

 • get information on how your personal information is processed
 • to demand access to your own personal information
 • to demand correction or deletion of your personal data
 • to demand that the processing of your personal data be restricted
 • data portability
 • to oppose automatic decisions, including profiling
 • to complain to the appropriate local data protection authority

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Security measures
Necessary technical, physical and organizational security measures have been implemented to protect personal data covered by this agreement against unauthorized or illegal access, alteration, deletion, damage, loss or inaccessibility.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

     MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.

Use of cookies
Moodle, hosted by EFAKTOR AS, use the following cookies:

    MoodleSession is used to hold the session created when you log in to Moodle. This cookie expires in one hour, unless you have logged out or the portal administrator has set a shorter time for inactivity in the portal settings.

    _cfuid is used to remember the last username you logged in with. This cookie is stored for one year, as long as you do not empty temporary internet files on your computer before this. The cookie contains no sensitive information.